KÜTAHYA 2. OSB YOL DOLGU VE ALT TEMEL MALZEMESİ ALIM İŞİ

Kütahya 2. OSB Yol Dolgu ve Alt Temel Malzemesi Alım İşi kapalı zarf açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2019/02

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kütahya 2. OSB Müdürlüğü

Çalca OSB Mah. 2. Cad. No:7- KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası

:

0 274 220 00 18 – 0 274 220 00 19

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@kutahya2osb.com

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

---

b) Yapılacağı yer

:

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Çalca OSB Mah.

 

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kütahya 2. OSB Müdürlüğü Hizmet Binası

Çalca OSB Mah. 2. Cad. No:7 - KÜTAHYA

b) Tarihi ve saati

:

29.03.2019 -14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu bent boş bırakılmıştır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Türk Lirası-KDV Dahil) karşılığı Kütahya Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün Ziraat Kütahya Şubesi IBAN:TR74 0001 0001 7950 4984 2950 01 numaralı hesabına yatırmaları ve ödemeye ilişkin dekont ile birlikte başvurmaları halinde Kütahya Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Çalca OSB Mah. 2. Cad. No:7 - KÜTAHYA adresinden alabilirler.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya 2. OSB Müdürlüğü Çalca OSB Mah. 2. Cad. No:7 - KÜTAHYA  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

13.1.İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı N:1,0 (bir) uygulanacak olmakla birlikte ihalenin kesinleşmesi Kütahya Merkez 2. OSB Yönetim Kurulu'nun kararına tabiidir.