Atık Su Arıtma Tesisi

Amacı: 
Kütahya Merkez 2. OSB'nin çevre kirlenmesi problemlerini çözme kapasite ve kabiliyetinin arttırılması
İhale İlanı: 
İhale Durumu: 
Sonuçlandı
İhale Sonucu: 

Projemiz, TURİZM, ENERJİ VE ÇEVRE ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI (TEÇDP)’nın (bundan böyle program olarak anılacaktır) genel amacı olan, “TR33 Bölgesi’nin sürdürülebilir ve yenilikçi bir anlayış ile yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; turizmin Bölge ekonomisine katkısının arttırılması, enerji kullanımında verimliliğin ve çeşitliliğin sağlanması ve çevresel sorunların azaltılması için gerekli fiziki altyapıların tesisi” (TEÇDP Başvuru Rehberi, s.16) ile DOĞRUDAN ilişkilidir.

- Projemizin genel amacı “Kütahya Merkez 2. OSB'nin çevre kirlenmesi problemlerini çözme kapasite ve kabiliyetinin arttırılması”dır.

Kütahya Merkez 2. OSB Müdürlüğü yasalarla tanımlanan sınırlar dahilindeki işlevlerini en iyi bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla, Kütahya – Eskişehir karayolu üzerinde il merkezine yaklaşık 6 km mesafede, büyüklüğü 349,4 hektar ve Kütahya – Eskişehir karayoluna cepheli olan bir alan üzerine kurulmuştur. Şubat-2014 itibariyle OSB tahsis doluluk oranı %45, üretim doluluk oranı %11’dir. Üretim doluluk oranımız artmaya başladıkça altyapı ve atıksu sorunları da artmaya başlayacaktır. İlimiz sınırları içerisinde doğan Porsuk Çayı Eskişehir İlinin içme ve kullanma suyu kaynağını oluşturmaktadır. Porsuk Baraj Gölü 1990’lı yıllarda Bakanlar Kurulu tarafından Eskişehir’in içme ve kullanma suyunu temin etmek üzere “İçme ve Kullanma Suyu Rezervuarı” ilan edilmiştir. Kütahya İlimizin neredeyse tamamı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 20. Maddesine istinaden Porsuk Baraj Gölünün uzun mesafeli koruma alanı içerisinde kalmaktaydı. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 20. Maddesinin (b) bendine göre havza sınırında kısıtlama yapılamayacağı, ancak havzada karşılaşılan sıkıntıların ortadan kaldırılması için Porsuk havzasının özellikleri dikkate alınarak Kütahya Valiliği tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Eskişehir İlinin katılımıyla Özel Hüküm Belirleme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda “İçme ve Kullanma Suyu Olarak Porsuk Barajının Korunması ve Özel Hüküm Belirlenmesi Çalışması” kapsamında oluşturulan özel hükümler ve ekleri onaylanıp yayımlanarak uygulamaya girmiştir. Artık, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri yerine Havzanın fiziki, teknik ve sosyoekonomik özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış olan Porsuk Barajı özel hükümleri uygulanacaktır. Bu arada OSB’de doluluk oranının artmasına paralel olarak atıksu deşarj miktarında da önemli artışlar meydana gelmiştir. Ancak;

Atıksu arıtma tesisimizin olmaması,

- Porsuk Barajı özel hükümleri uygulaması

gibi hususlarla uğraştığımız esnada “Zafer Kalkınma Ajans”ı TEÇDP’yle proje teklif çağrısına çıkınca, başvuru rehberi incelenerek uygunluğumuz kontrol e

Projemizin özel amacı “Kütahya Merkez 2. OSB'nin atıksu arıtma yönetim altyapısının geliştirilmesi”dir. Bilindiği üzere, “Organize Sanayi Bölgeleri (OSB): Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini” ifade etmektedir. (Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, madde 3 (b)) Mevcutta OSB tahsis doluluk oranı %45, üretim doluluk oranı %11’dir. 11 tahsisten 5’i üretimde, 3’ü inşaat, 3’ü de planlama aşamasındadır. Üretimde olan firmaların 3’ü mobilya, 1’i makine 1’i de geri dönüşüm kağıt üretimi yapmaktadır. OSB’miz KARMA OSB (Farklı sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB ) olduğu için üretim doluluk oranı artmaya başladıkça çevresel altyapı sorunları artmaya başlayacak, özellikle atıksu ve çevre ile ilgili problemler katlanarak kirlilik sorunlarını büyük boyutlara taşıyacaktır. Bu itibarla, projemiz mali destek programının 2 (iki) numaralı Avrupa 2020 Stratejisi’nde de sürdürülebilir büyüme politikası kapsamında doğal kaynakların korunması ve etkin kullanılması hususları vurgulanmıştır. AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (2007-2023)’nde ise su kirliliğinin azaltılması, atık su arıtımının arttırılması, içme suyuna erişimin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. (TEÇDP Başvuru Rehberi,

 önceliği kapsamına girmekte ve atıksu arıtma tesisinin yapımıyla su ve çevre kirliliğin azaltılması ve sürdürülebilirlik çerçevesinde projemizin amacı ile program amacını aynı noktada kesiştirmektedir. “Kütahya Merkez 2. OSB'nin çevre kirlenmesi problemlerini çözme kapasite ve kabiliyetinin arttırılması” olarak belirlenmiş olan projemizin genel amacıyla da programın genel amacına hizmet edilmesi planlanmaktadır.

Çevrenin korunması ve çevresel altyapıların geliştirilmesi hem rekabet gücünün sürdürülebilir kılınmasında, hem de yaşam kalitesinin arttırılmasında önemli bir politikadır. 10. Kalkınma Planı (2014-2018)’nda ‘Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre’ hedefindeki politikalar çevrenin 

Foto Galeri: